Simon Polrot: A digital euro to adapt the euro zone to the digital economy of tomorrow